APQP 3. revízia 2024 Control Plan 1. vydanie 2024  Prihláste sa na tréning podľa nových AIAG vydaní z marca 2024 - 24. 9. 2024 online

3. vydanie Advanced Product Quality Planning (APQP) zachováva značné množstvo obsahu z predchádzajúcej verzie, pričom však prináša významné aktualizácie manažérskych aspektov APQP, ako aj určité technické úlohy. Táto revízia zahŕňa zvýšené zameranie na zmierňovanie rizík, viac predbežného plánovania v súvislosti so získavaním zdrojov a ďalšie kľúčové zmeny, ktoré zabezpečujú komplexnejší prístup.
1. vydanie Control Plan (CP) prináša objasnenie rôznych požiadaviek, ďalšie vysvetlenie prepojení s procesmi APQP, požiadavku „bezpečného spustenia“ na kontrolu fáz plánu, revidované príklady, tabuľky, formuláre a kontrolné zoznamy pre ďalšiu podporu.

Cieľ školenia
Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s hlavnými zmenami v novom vydaní APQP, poskytnúť komplexný prehľad aktuálnej normy, s príkladmi nových prvkov pre pochopenie, čo sa od prechodu očakáva a oboznámiť vás s najnovším vývojom v oblasti plánovania kvality. Na školení vás oboznámime so zmenenými prvkami plánu kontroly v prvom samostatnom vydaní od jeho rozdelenia s APQP.

Cieľová skupina
Súčasní odborníci na APQP, ktorí chcú pochopiť, čo sa líši od predchádzajúcej verzie, manažéri zodpovední za riadenie, alebo implementáciu projektov APQP, manažéri, ktorí chcú objasniť, ako tieto zmeny ovplyvnia ich organizáciu a audítori, ktorí potrebujú aktualizovať svoje znalosti o APQP a pláne kontroly, aby spoznali nové požiadavky. Zároveň aj manažéri a inžinieri s dohľadom pri vytváraní plánov kontroly.

Obsah
• Kľúčové zmeny v 3. vydaní APQP oproti predchádzajúcej verzii
• APQP 5 fáz
• KAPITOLA 1 PLÁNOVANIE A DEFINOVANIE PROGRAMU
• KAPITOLA 2 NÁVRH A VÝVOJ PRODUKTU
• KAPITOLA 3 NÁVRH A VÝVOJ PROCESU
• KAPITOLA 4 VALIDÁCIA PRODUKTU A PROCESU
• KAPITOLA 5 SPÄTNÁ VÄZBA, HODNOTENIE A NÁPRAVNÉ OPATRENIA
• Fázy kontrolného plánu (prototyp, predbežné spustenie, bezpečné spustenie, výroba)
• Efektívne využívanie kontrolných plánov (reverzné PFMEA, softvér, LPA, kontrolné plány vo vysoko automatizovaných procesoch)

Doklad o absolvovaní
Certifikát o absolvovaní školenia „APQP 3. vydanie 2024, Control Plan 1. vydanie 2024“.

Cena školenia
369,- eur bez DPH 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha