SPC 1, 11. 1. 2024, online

Pre sledovanie a riadenie výrobných procesov sa dnes používajú štatistické metódy. Cieľom je ovládanie procesu, znižovanie nákladov na skúšanie a následne na chod jednotlivých procesov. Dáme Vám praktické príklady toho, čo stojí za metódou SPC a ako sa môže metóda správne aplikovať v praxi. Seminár poskytuje základný prehľad o princípoch, cieľoch a oblastiach použitia štatistického riadenia procesov. Účastník porozumie regulačným diagramom, dokáže interpretovať regulačné diagramy a ich výsledky využívať pre optimalizáciu procesu. Všetky získané poznatky sa prehĺbia v praktických cvičeniach.

Obsah

 • Pojem SPC, princíp a ciele, nástroje zo skupiny SPC I
 • Popis procesu (Vývojový diagram)
 • Zisťovanie vzťahov (Ishikawa diagram a Korelácia)
 • Systematické a náhodné vplyvy v procese, stabilita
 • Typy a tvorba regulačných diagramov, princíp regulácie
 • Grafické spracovanie údajov (Pareto graf, Histogram)
 • Základná štatistika (priemer, median, rozpätie, smerodajná odchýlka)
 • Analýza spôsobilosti procesu Cp, Cpk , PPM
 • Analýza spôsobilosti stroja Cm, Cmk
 • Precvičovanie nástrojov na skupinových cvičeniach, práca s MiniTab
 • Záverečné opakovanie, vyhodnotenie
 • Tipy/výmena skúseností

Doklad o absolvovaní 
Certifikát o absolvovaní školenia

Cena školenia
349,- eur bez DPH/1 osobaWarning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha