SPC 1 9. 10. 2024, online9

Pre sledovanie a riadenie výrobných procesov sa dnes používajú štatistické metódy. Cieľom je ovládanie procesu, znižovanie nákladov na skúšanie a následne na chod jednotlivých procesov. Dáme Vám praktické príklady toho, čo stojí za metódou SPC a ako sa môže metóda správne aplikovať v praxi. Seminár poskytuje základný prehľad o princípoch, cieľoch a oblastiach použitia štatistického riadenia procesov. Účastník porozumie regulačným diagramom, dokáže interpretovať regulačné diagramy a ich výsledky využívať pre optimalizáciu procesu. Všetky získané poznatky sa prehĺbia v praktických cvičeniach.

Cieľ školenia
Cieľom školenia je poskytnúť základný prehľad o princípoch, cieľoch a oblastiach použitia štatistického riadenia procesov. Účastník porozumie regulačným diagramom, dokáže interpretovať regulačné diagramy a ich výsledky využívať pre optimalizáciu procesu. Všetky získané poznatky sa prehĺbia v praktických cvičeniach.

Cieľová skupina
Pracovníci útvaru riadenia kvality, pracovníci výroby, členovia projektových tímov programu Six Sigma.

Obsah
Základné pojmy v SPC
Nástroje spadajúce do skupiny SPC I
• Vývojový diagram
• Ishikawadiagram
• Zberný hárok, stratifikácia
• Paretodiagram
• Histogram, normalita
• Regulačný graf, stabilita
• Spôsobilosť
• Korelačný diagram
Úlohy na overovanie pojmov

Doklad o absolvovaní 
Certifikát o absolvovaní školenia

Cena školenia
349,- eur bez DPH/1 osobaWarning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha