Skúšobné a kalibračné laboratóriá
2. 10. 2024, online

Interný audítor ISO/IEC 17025

Laboratórium musí pravidelne vykonávať interné audity svojich činností na overenie, či sú naďalej v súlade s požiadavkami systému manažérstva a v súlade s normou ISO/IEC 17025. Táto norma obsahuje všetky požiadavky, ktoré musia skúšobné a kalibračné laboratóriá spĺňať, pokiaľ chcú preukázať, že prevádzkujú systém riadenia kvality, že sú spôsobilé a schopné dosahovať technicky platné výsledky.

Cieľom školenia je:

 • pochopiť požiadavky na systém kvality laboratória definované v norme ISO/IEC 17025:2017
 • pochopiť spôsob auditovania vrátane najčastejších nezhôd a nedostatkov, ich určenie a riešenie
 • pochopiť významné požiadavky normy EN ISO 19011:2018 na výkon interných auditov, resp. pri implementácii zmien, ktoré musia laboratóriá zaviesť pri prechode na novú normu ISO/IEC 17025:2017

Cieľová skupina
Školenie je vhodné pre pracovníkov laboratórií, ktorí potrebujú poznať požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií.


Obsah

 • Účel a ciele interných auditov
 • Prehľad noriem STN EN ISO/IEC 17025: 2018 a STN EN ISO 9001: 2016
 • Predmet auditu - prehľad normy STN EN ISO 19011: 2018
 • Technika interného auditu
 • Interný audit – vykonanie, techniky


Doklad o absolvovaní
Certifikát o absolvovaní školenia 

Cena školenia
379,- eur bez DPH

Odborný garant a lektor je skúsená interná/externá audítorka s výbornými lektorskými zručnosťami. Je absolventkou

 • CEFIC programu „Lektor a konzultant pre oblasť chemickej legislatívy;“
 • „Environmentálny audítor“ Certiquality Quality Certification Body, Turín
 • „Audítor“ SKZ Süddeutshces Kunststoff-Zentrum, Würzburg
 • Akreditácia a činnosť orgánov certifikujúcich výrobky; TSÚ Piešťany
 • Manažér kvality

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha