Zodpovednosť za výrobok a integrita produktu

PSCR nelicenc 11.11.2022 online

Základné informácie
Každá organizácia v dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu je povinná zabezpečiť bezpečnosť a zhodu svojich výrobkov. Na tento účel je potrebné dodržiavať súčasné právne predpisy príslušnej krajiny o integrite výrobkov, pričom musia byť splnené aj opodstatnené bezpečnostné očakávania širokej verejnosti. Na to, aby sme porozumeli mnohým požiadavkám pre bezpečnosť výrobkov, sú potrebné komplexné informácie. Skúmajú sa hlavné témy integrity produktu, v rámci piatich modulov sa rozvíja kompetencia pracovníkov pre bezpečnosť výrobkov a aby sa dosiahla bezpečnosť a zhoda produktu v konečnej fáze, tesne pred dodaním produktu zákazníkovi.

Cieľová skupina
Zodpovednosť leží na celom dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu. Školenie je vhodné pre zamestnancov, ktorí majú záujem zvládnuť svoju každodennú prácu profesionálnejšie a cielenejšie a ktorí chcú poznať riešenie zodpovednosti v celom dodávateľskom reťazci od vývoja cez výrobu a použitie až po koniec zamýšľaného použitia.

Cieľ školenia         
Účasťou na školení získate vedomosti ako viesť a zabezpečiť zhodu produktu počas celého životného cyklu produktu. Naším cieľom je, aby sa účastníci dobre oboznámili s potrebnými znalosťami pre ich aplikáciu v automobilovom priemysle.

Obsah školenia

  • M1 - popisuje dôvody vzniku VDA Integrita produktu, zamerane na zvolávacie akcie a prehľady zákonných požiadaviek na bezpečnosť produktu.
  • M2 - popisuje implementáciu procesu Integrita produktu, zamerane na činnosti a zodpovednosť vedenia, proces delegovania a kvalifikácie PSCR.
  • M3 - popisuje činnosti Integrity produktu v životnom cykle produktu, venuje sa špeciálnym charakteristikám, výberu požiadaviek a produktu do Integrity produktu a implementácie požiadaviek Integrity produktu v jednotlivých fázach životného cyklu produktu. Popisuje COP skúšky.
  • M4 - činnosti sledovania produktu na trhu a komunikácie so zákazníkom a inštitúciami v prípade neplnenia požiadaviek Integrity produktu. Popisuje metodiky hodnotenia rizík.
  • M5 - Proces zlepšovania Integrity produktu a nadväznosť na Lessons Learned. Úlohy organizácie v procese Integrity produktu.

Doklad o absolvovaní 
Certifikát o absolvovaní školenia

Cena 
289,- eur bez DPH

 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha