Zodpovednosť za výrobok a integrita produktu

PSCR nelicenc 3. 9. 2024 online

Základné informácie
Každá organizácia v dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu je povinná zabezpečiť bezpečnosť a zhodu svojich výrobkov. Na tento účel je potrebné dodržiavať súčasné právne predpisy príslušnej krajiny o integrite výrobkov, pričom musia byť splnené aj opodstatnené bezpečnostné očakávania širokej verejnosti. Na to, aby sme porozumeli mnohým požiadavkám pre bezpečnosť výrobkov, sú potrebné komplexné informácie. Skúmajú sa hlavné témy integrity produktu, v rámci piatich modulov sa rozvíja kompetencia pracovníkov pre bezpečnosť výrobkov a aby sa dosiahla bezpečnosť a zhoda produktu v konečnej fáze, tesne pred dodaním produktu zákazníkovi.

Cieľová skupina
Zodpovednosť leží na celom dodávateľskom reťazci automobilového priemyslu. Školenie je vhodné pre zamestnancov, ktorí majú záujem zvládnuť svoju každodennú prácu profesionálnejšie a cielenejšie a ktorí chcú poznať riešenie zodpovednosti v celom dodávateľskom reťazci od vývoja cez výrobu a použitie až po koniec zamýšľaného použitia.

Cieľ školenia         
Účasťou na školení získate vedomosti ako viesť a zabezpečiť zhodu produktu počas celého životného cyklu produktu. Naším cieľom je, aby sa účastníci dobre oboznámili s potrebnými znalosťami pre ich aplikáciu v automobilovom priemysle.

Obsah školenia

 • Zdroj práva
 • Niektoré právne pojmy
 • Zodpovednosť
  za kvalitu
  za bezpečnosť výrobku
  za meradlá
  za škodu spôsobenú chybou výrobku
 • zákonné a podzákonné normy, nariadenia a smernice EÚ v oblasti bezpečnosti produktu a zodpovednosti za škody spôsobené chybou produktu
 • preukazovanie, spätná sledovateľnosť
 • rola splnomocnenca pre bezpečnosť a zhodu produktu (PSCR)
 • archivácia (podľa VDA 1)
 • diely so zvláštnymi charakteristikami, bezpečnostné znaky, značenie
 • diskusia, praktické príklady

Doklad o absolvovaní 
Certifikát o absolvovaní školenia

Cena 
349,- eur bez DPH

 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha