Praktické cvičenia sú zamerané na procesnú FMEA

AIAG-VDA FMEA / Plán kontroly a riadenia, 5. 12. 2023

Analýza FMEA je jednou z metód riadenia rizika implementovaná už vo fázach vývoja produktu alebo procesu. Je systematickou analytickou metódou, ktorá pomáha identifikovať technické riziká a definovať opatrenia pre ich zmierňovanie. Prispieva k minimalizovaniu nákladov a uspokojeniu potrieb zákazníkov. Zahŕňa ponaučenia z predchádzajúcich FMEA, čím uľahčuje nábehy na nové projekty. Harmonizovaná AIAG-VDA FMEA obsahuje najlepšie praktiky z príručiek AIAG 4th a VDA 4, pričom nedefinuje požiadavky, ale objasňuje kroky, vzťahy a nástroje potrebné na vytvorenie FMEA analýzy pre technické riziká s ohľadom na SAE J1739 (norma pre riziko všeobecne).

Cieľ školenia
Cieľom školenia je oboznámiť sa so zmenami pri analýze FMEA podľa nového vydania AIAG&VDA FMEA z júna 2019. Doplniť účastníkom existujúce vedomosti o nový pohľad a možnosti tejto analýzy. Poskytnúť účastníkom základné informácie o tvore Plánov kontroly a riadenia a ich väzbe k procesnej FMEA.

Cieľová skupina
Školenie je vhodné pre členov FMEA tímu a pre všetkých, ktorí sú súčasťou projektov a základné vedomosti o metodike FMEA získali v praxi. 

Doklad o absolvovaní 
Certifikát o absolvovaní školenia 

Cena 
349,- eur bez DPH/1 osoba

Prechod na hFMEA
existujúce FMEA vytvorené pomocou vydania AIAG 4th alebo VDA 4 môžu mať následnú revíziu v pôvodnej podobe,

nové projekty by sa mali riadiť hFMEA pokiaľ vedenie spoločnosti a špecifické požiadavky zákazníka vyžadujú iný prístup,

  • ak je praktické už existujúce FMEA použiť ako východiskový bod pre nový projekt, mali by sa previesť tak, aby odrážali nové hodnotiace stupnice, analytické metódy a formát hFMEA,
  • ak však tím zistí, že nový projekt je porovnateľný (má len malú zmenu voči existujúcemu), môže sa rozhodnúť zanechať FMEA v existujúcom formáte,
  • organizácia by mala dôkladne naplánovať prechod zo svojho súčasného spôsobu tvorby FMEA na nový spôsob hFMEA.
  • dátum prechodu (po ktorom nové projekty budú podľa hFMEA, by mala spoločnosť definovať s ohľadom na CSR.

 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha