Metrológia pre pokročilých

4.11.2022 online

Manažment v metrológii a výpočet neistoty meracích zariadení vrátane R&R. Školenie je určené pre pracovníkov laboratórií, manažérom kvality a interným audítorom.


Systém riadenia kvality v skúšobných a kalibračných laboratóriách podľa ISO 17025 je určený na využitie laboratóriami pri rozvoji ich systémov riadenia v oblasti kvality, administratívnych a technických systémov, ktorými riadi svoje činnosti. Systém môžu využívať zákazníci laboratórií, riadiace orgány a akreditačné orgány pri overovaní a uznávaní spôsobilosti laboratórií.
Norma ISO 17025 obsahuje všetky požiadavky, ktoré musia skúšobné a kalibračné laboratóriá spĺňať, pokiaľ chcú preukázať, že prevádzkujú systém riadenia kvality, že sú spôsobilé a schopné dosahovať technicky platné výsledky.

Cieľová skupina
Školenie je vhodné pre všetkých, ktorí v rámci zavádzania systému riadenia kvality boli poverení zaisťovaním metrologického poriadku, vedením laboratória, manažérom kvality a interným audítorom. Program kurzu je pre skúsených podnikových metrológov, absolventom základného školenia metrológie, technikom, pracovníkom z výroby a všetkým ostatným pracovníkom s meradlami.


Obsah školenia:

 • Metrológia v systéme manažmentu kvality podľa noriem ISO radu 9000 a norma ČSN EN ISO 10012
 • Výpočet neistoty meracích zariadení
 • Manažment rizík v laboratóriu
 • Minimum procesného riadenia v laboratóriu
 • Praktické skúsenosti so zavádzaním metrológie v systéme manažmentu kvality
 • Metrológia pre automobilový priemysel
 • Skúsenosti metrológa vo výrobnom podniku
 • Zoznámenie sa s aktualizovanou normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, spôsob splnenia a implementácie nových požiadaviek
 • Výklad normy STN EN ISO/IEC 17025:2018 - Všeobecné požiadavky na kompetenciu skúšobných a kalibračných laboratórií
 • Nestrannosť a dôvernosť informácií
 • Vzory dokumentov
 • Kritériá hodnotenia pre interné audity


Trvanie školenia
1 deň

Doklad o absolvovaní
Certifikát o absolvovaní školenia „ Metrológia pre pokročilých“

Cena školenia
299,- eur bez DPH 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha