Geometrické tolerancie a ISO kótovanie podľa GPS | 10. 9. 2024, Banská Bystrica

Všetky informácie obsiahnuté v technickej dokumentácii musia byť jednoznačné a zrozumiteľné. Pri zobrazovaní a kótovaní súčiastok a ich doplňujúcom popise je preto nevyhnutné dodržiavať zásady noriem ISO, aby boli informácie na výkrese správne pochopené...

Cieľ školenia
Cieľom školenia je pochopenie prínosu GD&T a prehĺbenie znalosti pri príprave technickej dokumentácie, ako aj pri jej čítaní a použití vo výrobe.

Cieľová skupina
Toto školenie Je určené pre pracovníkov v strojárstve, ktorí sa zaoberajú tvorbou výkresovej dokumentácie (konštruktéri, pracovníci vývoja, procesní inžinieri, pracovníci laboratória, zodpovední za meradlá,  manažéri kvality, členovia tímu APQP) a jej použitím vo výrobe (vedúci výroby). Rovnako tak by mali mať isté znalosti o nutnosti a metódach predpisovania presnosti na výkresoch aj manažéri, ktorí prichádzajú do styku s technickými dokumentmi.

Obsah školenia

  • Úvod do ISO GPS (Geometrical Product Specifications). Vysvetlenie pojmu GD&T
  • Geometrické tolerancie, tolerančné pole a tolerované prvky – predpisovanie úchyliek tvaru a polohy (ISO 1101 posledné vydanie z roku 2017) -  Úvod do geometrických tolerancií
  • Tolerancia umiestnenia (ISO 1101) – tolerancia polohy, súososti (sústrednosti) a súmernosti
  • Tolerancia orientácie (ISO 1101) – tolerancia rovnobežnosti, kolmosti a sklonu
  • Tolerancia hádzania (ISO 1101) – tolerancia hádzania a celkového hádzania aplikovanej v radiálnom alebo axiálnom smere
  • Tolerancia tvaru (ISO 1101) – tolerancia priamosti, rovinnosti, kruhovitosti, valcovitosti, profilu čiary a plochy.
  • Úvod do metrologických charakteristík
  • Podrobne základne a sústavy základní (ISO 5459). Odoberanie stupňov voľnosti, základne, systém základne, spoločná základňa, poradie základní, pravidlo 3-2-1 a cielené základne (pohyblivé, nepohyblivé)
  • Vzory (modely) tolerančných polí (ISO 5458)
  • Rozmerové a geometrické požiadavky – Podmienka maxima a minima materiálu (ISO 2692). Ďalšie symboly používané pri geometrických toleranciách. ISO 22081, …

Doklad o absolvovaní 
Certifikát o absolvovaní školenia „Geometrické tolerancie  a ISO kótovanie podľa GPS“

Cena pre účastníka
429,- eur bez DPH (v cene je zahrnutý školiaci materiál v tlačenej forme, očerstvenie a obed)

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha