Formel Q a D/TLD audit 20.-21.7.2020, Banská Bystrica

Formel Q ako zmluvne záväzný dokument pre dodávateľov koncernu Volkswagen predstavuje súbor špecifických požiadaviek zákazníka k zaisteniu kvality dielov a procesov v dodávateľskom reťazci. Procesný audit D/TLD je špecifický procesný audit pre bezpečnostné diely vytvorený koncernom Volkswagen a požadovaný Formel Q. V prípade, že spoločnosť produkuje diely definované ako D/TLD diely je povinná produkovať diely, spracovavať dokumentáciu,archivovať, označovať a vykonávať procesný audit D/TLD podľa Formel Q Faehigkeit.

Na školení Vám predstavíme špecifické požiadavky zákazníka z jednotlivých častí Formel Q:
Formel Q – Konkret
Formel Q – Spôsobilosť
Formel Q - Nové diely Integrál
Formel Q – Spôsobilosť software - okrajovo
a budeme sa venovať aj požiadavkám na vedenie dokumentácie D-TLD a prevedenie auditu D-TLD.

Cieľ školenia
pochopenie požiadaviek zákazníka definované v aktualizovanom vydaní Formel Q ako záväznej príručky pre hodnotenie kvalitatívnej spôsobilosti dodávateľov koncernu VW, praktické používanie zošitu D/TLD auditu, vytváranie D/TLD auditov

Cieľová skupina
pracovníci zodpovední za spoluprácu so zákazníkmi i dodávateľmi v rámci všetkých projektov, ktorých výstupy sa realizujú pre koncern VW, pracovníci zodpovední za  procesnú kvalitu nakupovaných dielov pre koncern VW

Cena školenia
329,- eur bez DPH
Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)