Ochrana životného prostredia v organizácii 

ISO 14001:2015 10. 9. 2024 online

Základné informácie
Skupina medzinárodných noriem ISO 14000 popisuje prostredníctvom modelu regulačného cyklu, ako môže firma využiť myšlienku neustáleho zlepšovania ochrany životného prostredia v daných hospodárskych podmienkach. Orientuje sa pritom na procesné riadenie, ktoré je aj základom ISO 9001, a tým je vhodná na integráciu do procesne orientovaných manažérskych systémov. Ako je možné systematizovať dosiahnutie ekologického povedomia u zamestnancov a šetrné zaobchádzanie so zdrojmi, ktoré sú k dispozícii v súlade s existujúcimi normami? Na tieto a mnoho ďalších otázok dostanete odpoveď v priebehu školenia. Pre všetkých, ktorí zabezpečujú resp. chcú zaviesť systém manažmentu životného prostredia sú tieto informácie povinné.

Cieľ     
Predstavenie požiadaviek podľa ISO 14001:2015 a základných míľnikov pre nasadenie systému manažmentu životného prostredia v praxi. Inštrukcie pre integráciu do existujúcich systémov manažérstva kvality.

Cieľová skupina
interní audítori a pracovníci zodpovední za výkon interných auditov v systéme environmentálneho manažmentu

Obsah

  • Výklad požiadaviek ISO 14001:2015
  • Kontext spoločnosti, vodcovstvo, manažment rizík
  • Manažment environmentálnych aspektov
  • Aplikácia požiadaviek ISO 14001:2015 v praxi
  • Integrácia ISO 14001:2015 s ISO 45001:2018 a 9001:2015

Doklad o absolvovaní 
Certifikát o absolvovaní školenia

Cena školenia
349,- eur bez DPH

Odborný garant a lektor
Mgr. Natália Maceková 

 

 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha