TOP 10 rebríček tréningov kvality v roku 2023

Aj v roku 2023 sme vyhodnotili TOP 10 rebríček školení kvality. Je pre nás nesmiernym potešením, že nám neustále prejavujete dôveru a počet školení prevýšil rok minulý. 

Uvedený zoznam školení, ktoré sme pre vás zrealizovali, je náležitou výpovednou informáciou, ktorá je výsledkom vášho dopytu a vašich potrieb vzdelávania. Pozrite si aktuálny prehľad najčastejšie realizovaných školení kvality u vás a pre vás - našich zákazníkov v tomto roku:

 1. CQI špeciálny procesy sa právom ocitli na prvom mieste, keďže sa čoraz väčší dôraz kladie na ich cieľ – neustále zlepšovanie kvality, čo predstavuje v preklade skratka CQI - Continuous Quality Improvement. Najviac ste nás dopytovali na procesy CQI 15 a CQI 9. Nasledovali ostatné ako CQI 14, CQI 20, CQI 22, CQI 29, CQI 8, CQI 9, CQI 15 a CQI 23.
 2. AIAG-VDA FMEA - Harmonizovaná metóda riadenia rizika implementovaná už vo fázach vývoja produktu alebo procesu. Pričom najčastejšíe bolo toto školenie zrealizované formou workshopu s cieľom ukázať praktickú stránku tvorby FMEA na vašom vlastnom vopred dohodnutom procese s ukážkou jednotlivých krokov, zložené z praktických cvičení na vašom FMEA template. 
 3. Geometrické tolerancie – toto školenie našlo odozvu u vás, ktorí ste prejavili potrebu správneho a hlbšieho pochopenia informácií na výkrese a všetkých informácií obsiahnutých v technickej dokumentácii.
 4. IATF 16949:2016 - norma, ktorá stále predstavuje významný medzinárodný štandard v oblasti riadenia kvality v automobilovom priemysle.
 5. Produktový audit podľa VDA 6.5 v jeho 3. prepracovanom vydaní z roku 2020 je stále chápaný ako účinný prostriedok na zlepšenie kvality výrobku.
 6. Formel Q požiadavky zákazníka VW v jeho novom vydaní z roku 2022- Je celkom prirodzené, že zákazníci koncernu VW potrebujú vedieť, ako tieto nové požiadavky vyhodnotiť, ako ich implementovať do systému, monitorovať a hodnotiť ich plnenie, úplnosť a správnosť.
 7. VDA 6.3 – záujem o procesný audit pretrváva nielen v jeho Upgrade verzii z roku 2023, ale je stále chápaný ako účinný nástroj monitoringu procesu výroby, pre interné hodnotenie, ale aj pre posúdenie a výber dodávateľov.
 8. Problem solving, z čoho vyplýva trváci záujem o riešenie problémov tzv. best practice. Na školení vysvetľujeme metódy riešenia problémov pre rýchle a efektívne systematické zisťovanie problémov, pragmatické odstraňovanie ich príčin a preventívne vyhýbanie sa chybám. Pomocou podporných nástrojov, akým je napr. 8D metóda v 8 krokoch. 
 9. Core Tools základné nástroje kvality v automobilovom priemysle, ktoré spolupracujú na zaistení kvality a sú mimoriadne dôležité v spoločnostiach, ktoré riadia svoj manažment kvality podľa IATF 16949:2016. Preto sa stále držia v popredí, ako prostriedok implementácie a údržby všetkých QMS založených na tejto norme.
 10. Špecifické požiadavky zákazníkov, získať znalosti o jednotlivých CSR a následne ich vedieť implementovať je neodmysliteľná súčasť práce v automotive. Podľa preferencie ste potrebovali spoznať najviac  -CSR  Jaguar Land Rover, Volvo Group a Ford Motor Company.  Ďalšie nasledujú Mercedes Benz, Stellantis, BMW, či Tesla

Tento rebríček predstavuje súhrn vašich TOP 10 požiadaviek, ktoré ste zverili nám a našim lektorom. Pre nás však znamená oveľa viac  - vašu dôveru. Preto budeme radi, ak nám ostanete verní a opäť sa na nás obrátite. Sme pripravení naplniť vaše očakávania a zrealizovať školenia pre skupinu vašich pracovníkov aj v novom roku. 

Pozrite si aj nasledovné novinky, ktoré sme v tomto roku pre vás školili:

 • Detekcia chýb na výrobnej linke
 • Flow chart, PFMEA, Control plan v kontexte požiadaviek JLR
 • QRQC Quick Respons Quality Report
 • Technik kvality ako 5 dňový program
 • VDA MLA/RGA 3. vydanie (2022)
 • VDA 5  3. vydanie 2022 - procesy merania a skúšania
 • Interkultúrna komunikácia
 • Komunikácia s audítorom
 • Colné predpisy pri dovoze a vývoze v praxi

V roku 2024 vyjde nové už 3: vydanie AIAG príručky APQP Advanced Product Quality Planning Reference Manual

ktorá má slúžiť ako komplexná príručka pre organizácie zapojené do vývoja produktov a výrobných procesov. Toto aktualizované tretie vydanie odráža najnovšie priemyselné štandardy a najlepšie postupy v oblasti riadenia kvality. Zameriava  sa na „prečo“ za „čo“ a „kedy“ a zaoberá sa tým, ako zlepšiť úspešné uvedenie nových produktov na trh, s aktualizáciami, ktoré odzrkadľujú agilný manažment produktov, a novými sekciami o získavaní zdrojov, manažmente zmien, metrikách programu APQP a plány na zmiernenie hodnotenia rizík.