Asertívna komunikácia  22  - 23.  9. 2022, Banská Bystrica

Tréning Asertívna komunikácia poskytuje rozvoj asertívnych techník komunikácie personálnych pracovníkov alebo manažérov na pracovisku hlavne v kolíznych a nepríjemných situáciách s cieľom predísť zbytočnému napätiu a nedorozumeniam.

Cieľ školenia
Cieľom tréningu je zlepšiť komunikáciu, asertivitu, načúvanie, medziľudské zručnosti, úpravu správania, prevzatie kontroly nad situáciou, vzťahov zvlášť pre pracovníkov personálneho oddelenie.

Cieľová skupina
Tréning je určený personálnemu oddeleniu, alebo strednému manažmentu. Je však vhodný aj pre ostatných, ktorí si želajú zvýšiť kompetencie v asertívnej komunikácii.

Obsah
• sebadiagnostika: uvedomenie si osobne preferovaných spôsobov jednania
• rozlišovanie základných typov správania u seba i u iných:
   • priamej a skrytej agresivity
   • submisivity
   • rôznych foriem manipulácií
• asertívne práva
   • identifikácia postojov, ktoré umožňujú neutralizovať pokusy o manipuláciu
• asertívne postupy a techniky
• nácvik konkrétnych asertívnych zručností v bežných pracovných situáciách:
   • zručnosť požiadať o láskavosť
   • zručnosť povedať nie: rôzne techniky účinného a slušného odmietnutia, zvládnutie vlastných pocitov viny
   • zručnosť účinné uplatňovať oprávnenú požiadavku: aj voči neochotnému alebo agresívnemu partnerovi
   • zručnosť konštruktívne vyjadriť kritiku: aby neiniciovala konflikt, ale riešila problém
   • zručnosť primerane reagovať na neoprávnenú kritiku a osobné útoky
   • zručnosť dosiahnuť kompromis tam, kde je možný a prijateľný


Doklad o absolvovaní
Po úspešnom absolvovaní školenia a úhrade faktúry získajú účastníci Certifikát o absolvovaní kurzu "Asertívna komunikácia"

Cena školenia
399,- eur bez DPH
 


Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha