Systém manažmentu BOZP

ISO 45001:2018   11. 9. 2024, online

Oboznámime Vás so štruktúrou a požiadavkami harmonizovanej normy ISO 45001:2018 pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Cieľom školenia je získanie všeobecného prehľadu požiadaviek danej normy.  Náš lektor s viac ako 15- ročnou praxou audítora má s danou témou bohaté skúsenosti a rád sa s Vami o ne na školení podelí.ISO 45001: 2018 obsahuje štruktúru na vysokej úrovni a podobnú terminológiu, ktorá sa už používa v normách ISO 9001:2015 alebo ISO 14001:2015. Preto môže byť nový štandard ľahko integrovaný do už existujúcich systémov riadenia. Organizácie so súčasným systémom riadenia v súlade s normami ISO 9001 a 14001 budú tiež zodpovedať väčšine požiadaviek nového štandardu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. ISO 45001 tiež poskytuje podporu systematickému zavádzaniu a integrácii právnych požiadaviek, ktoré kladie legislatíva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na existujúce procesy.

Cieľová skupina
všetci pracovníci, ktorí sa podieľajú na zlepšovaní kvality 

Obsah

  • Výklad požiadaviek ISO 45001:2018
  • Kontext spoločnosti, vodcovstvo, manažment rizík, manažment zmien
  • BOZP v kontexte nákupu, obstarávania, externých dodávateľov a outsorcingu
  • Aplikácia požiadaviek ISO 45001:2018 v praxi
  • Integrácia ISO 45001:2018 s ISO 14001:2015 a 9001:2015

Cieľ školenia
Školenie je určené pre tých, ktorí implementujú systém manažérstva BOZP, alebo už majú certifikovaný systém manažérstva BOZP a sú zodpovední za jeho udržiavanie a zlepšovanie. Tz. manažéri kvality, pracovníci v oblasti riadenia kvality, Interní audítori a pracovníci zodpovední za výkon interných auditov v systéme BOZP.

Doklad o absolvovaní 
Certifikát o absolvovaní školenia

Cena 
349,- eur bez DPH

Odborný garant
Mgr. Natália Maceková

 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha