Volskwagen AG 

CSR VW 13.9.2024 online
Zákaznícke požiadavky VW + nadväzujúce dokumenty VW

Základné informácie
Školenie „Špecifické požiadavky zákazníka pre skupinu VW GROUP“ má za cieľ odovzdať účastníkom potrebné znalosti na praktické používanie požiadaviek v oblasti systémov manažmentu kvality VW Group v nadväznosti na výrobu, postupy a štandardy. Úspešný absolvent školenia bude schopný samostatne implementovať požiadavky na dokumentáciu a osvojiť si spôsobilosti procesov.

Cieľ     
Pochopenie požiadaviek zákazníka definované v aktualizovanom vydaní Formel Q ako záväznej príručky pre hodnotenie kvalitatívnej spôsobilosti dodávateľov koncernu VW. Odovzdaním ponuky dodávateľ potvrdzuje, že sú mu známe požiadavky popísané vo Formel Q-Konkret. Že je si ich vedomý, uznáva ich bez obmedzení, dodržiava ich a stará sa o ich realizáciu vo svojom dodávateľskom reťazci.

Cieľová skupina
Pracovníci zodpovední za spoluprácu so zákazníkmi i dodávateľmi v rámci všetkých projektov, ktorých výstupy sa realizujú pre koncern VW. Špecialisti z úseku kvality, procesní inžinieri, technológovia, produktoví aj projektoví manažéri a riadiaci pracovníci zo všetkých oblastí.

Obsah školenia
• Spojenie teórie s praxou – zdroj + prehľad požiadaviek CSR a komplet nadväzujúcich dokumentov
• Vzťah k ostatným normám - ISO, IATF, VW štandardy, VDA štandardy, VDA publikácie
   OEM´s požiadavky v rámci IATF portálu - kde hľadať, ako informovať ostatných, zodpovednosť za aktualizácie
• Implementácia kontroly CSR na IATF portálu do systému kvality
• Ako požiadavky vyhodnotiť
• Ako ich implementovať do systému, monitorovať
• Ako hodnotiť ich plnenie – úplnosť a správnosť
• Formel Q - Konkret; vydanie 12/2021 + Brand spec. suppl. - Zahŕňa zmluvne dohodnuté požiadavky spoločností VW Group na zabezpečenie kvality dielov a procesov nákupnom a dodávateľskom reťazci. VW normy, technické špecifikácie platné pre daný produkt, zákonné predpisy a ustanovenia, VDA zväzky v aktuálnom znení
• Formel Q - + príloha – December 2022
• Formel Q – Software verzia 3, máj 5/2022
• Formel Q – Nové diely Integral, vydanie 11/2021 + Brand spec. suppl.
• Lastenheft kvality k riadeniu dodávateľov a nakupov dielov v koncerne VW – 03/2021 v DE česká verzia 03/2022
• Prehľad procesov, v ktorých sa požiadavky nachádzajú
• Prehľad oddelení, ktorých sa tieto požiadavky týkajú
• Prepojenie oddelení v rámci procesov / v rámci systému
• Stanovenie konkrétnych pozícií/pracovníkov - kompetencie a zodpovednosti
• Požadované formuláre, inštrukcie, štandardy a školenia

Doklad o absolvovaní 
Certifikát o absolvovaní školenia „Špecifické požiadavky zákazníka VW Group“

Cena 
379,- eur bez DPH


Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha