IATF 16949:2016  27.-29. 6. 2022 online

Cieľ školenia
Účastníci kurzu sa zoznámia s požiadavkami noriem ISO 9001, ISO 19011:2018 a IATF 16949:2016, so spôsobom ich interpretácie a implementácie v spoločnosti. Získajú základné znalosti a odbornú kvalifikáciu pre zavedenie a uplatňovanie systému manažmentu kvality, pre vykonávanie interných a externých auditov, ako aj mnohé praktické rady ohľadom situácií, s ktorými sa môžu pri uplatňovaní princípov manažmentu kvality v spoločnostiach stretnúť. Absolvovanie tohto pripraví účastníkov na vykonávanie interných auditov podľa normy EN ISO 19011 v zmysle požiadaviek normy IATF 16949:2016.

Cieľová skupina
TOP a strední manažéri spoločností, zamestnanci zapojení do zavádzania systému manažmentu kvality, budúci a súčasní interní a externí audítori podľa ISO 9001 a IATF 16949:2016.

Obsah školenia
1.-2. deň
• Základné princípy systému manažmentu kvality
• Riadenie procesu a procesný prístup v automobilovom priemysle
• Manažment rizík v systéme manažmentu kvality
• Požiadavky ISO 9001:2015
• Požiadavky IATF 16949:2016
• IATF 16949:2016 Sanctioned Interpretations (SIs) záväzné doplnenie normy IATF z 7/2021 s účinnosťou od 8-11/2021
• IATF 16949:2016 Frequently Asked Questions (FAQs) záväzné vysvetlenie nejasných požiadaviek IATF z 4/2021
• Praktické cvičenia a príklady

3. deň
• Výklad požiadaviek ISO 19011:2018
• 7 princípov auditovania
• Plánovanie, vykonanie, vyhodnotenie interného auditu
• Kompetencie audítorov
• Praktický príklad auditných dokumentov v praxi
• Záverečný test z ISO 9001, IATF 16949 a ISO 19011

Doklad o absolvovaní
Po úspešnom absolvovaní školenia získa účastník certifikát „Interný audítor IATF 16949:2016“
 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha