Robustný výrobný proces   (VDA Výroba a dodávanie produktu) 28.-29. 9.2021 online

Výroba a dodávanie produktu - Robustný výrobný proces - 2. vydanie, november 2019 (slovenskej 2020)

Aby výrobcovia mohli ponúknuť zákazníkovi automobil spĺňajúci všetky jeho súčasné vysoké nároky a očakávania, musí byť zaistený bezchybný reťazec dodávateľov pre výrobu, servisné služby a náhradné diely.

Cieľ

Cieľom tohto školenia je poskytnúť pomoc pri riešení tém:

• Ako sa realizujú "robustné výrobné procesy"?
• Ako sa hodnotia alebo merajú?
• Ako sa zaobchádza s ovplyvňujúcimi faktormi a zlyhaniami?
• Ako sa dajú existujúce výrobné procesy zlepšovať?

Cieľová skupina

Kurz je určený pre manažment firiem, vedúcich zamestnancov vo výrobe / prevádzke, oddelenia kvality a zamestnancov projektového vedenia v dodávateľských spoločnostiach uznávajúcich VDA štandardy (VW group, BMW Group, Daimler Group atď.).

Obsah

• Východisková situácia
• Ciele
• Ovplyvňujúce faktory
• Definícia / "medzníky" robustných výrobných procesov
• Prehľad celkového konceptu
• Poznámky k navigácii
• Štyri spätnoväzobný okruhy robustných výrobných procesov
• Väzba na VDA - štandard "Zaistenie stupňa zrelosti pre nové diely"
• Hodnotenie na základe logiky semafore
• Znázornenie, kontrolné zoznamy a príklady
• Predpoklady pre robustné výrobný proces
• Proces vzniku produktu a plánovanie
• Minimálne požiadavky na funkcie kvality výrobného miesta
• Koncept logistiky
• Management rizík - preventívne management zlyhanie
• Kontrolný bod
• Štandardy pre robustné výrobné procesy
• Základné štandardy pre interné výrobné procesy
• Management dodávateľov
• Controling a riadenie
• Management zlyhania
• Mapy metód a predpisov ku zväzku VDA "Robustný procesy"
• Slovník pojmov a skratiek
• Kontrolné zoznamy

Príklady štandardov

• Celkové hodnotenie uvoľnenie procesu, Hodnotenie kvality

• Príklady štandardu kvalifikácia pracovníkov
  Matica kvalifikácia, Matica spôsobilosti a oprávnenia

• Príklady štandardu komunikácie / reportingu / eskalácie
  Reporting a dokumentovanie, Monitorovanie a eskalácia, Príklad vizualizácie Q-ukazovateľov a ich vývoja

• Príklady štandardu komplexnej starostlivosti o zariadenie, ošetrovanie a údržby
  Školiaci podklady k TPM (Total Productive Maintenance), Inšpekčná plán TPM (výťah), Školiaci podklady k TPM na robotoch

• Príklady štandardu manažmentu rizík a núdzových plánov
  Filter rizík procesu, Vývojový diagram pre núdzový manažment, Plán reakcie pre kvalitu

• Príklady štandardu metód riešenia problémov
  Formulár riešenie problémov, 8D-správa,

• Príklad štandardu popisu pracovného miesta, Standard - pracovný list
  Standard - pracovný list, Znázornenie procesu a pracovné kroky

• Príklad štandardu manažmentu zmien
  Plánovanie životného cyklu, Návrh zmeny (Engineering Change Request)

Kurz Výroba a dodávanie produktu - Robustný výrobný proces nadväzuje na VDA zväzok Vznik produktu - zabezpečovanie stupňov zrelosti pre nové diely.

Doklad o absolvovaní
Certifikát o absolvovaní školenia „Robustný výrobný proces“

Cena školenia
329,- eur bez DPH 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)