TPM Totálne produktívna údržba

vrátane ukazovateľov MTBF a MTTR (stredná doba medzi poruchami a stredná doba do opravy), 3. - 4.  10. 2024 online

TPM - Totálne produktívna údržba je jeden z nástrojov štíhlej výroby (Lean Production). Cieľom TPM je znižovať straty spojené so zariadením.
Bez spoľahlivých technológií sa nedá zaistiť efektívne plnenie princípov totálnej kvality alebo Just-in-time. Zavádzanie TPM je preto súčasťou implementácie štíhlych výrobných systémov. Zaistenie funkčného TPM môžeme považovať za jednu zo základných schopností modernej výroby. Aplikovanie TPM, hoci v obmedzenej podobe, je v súčasnosti požadovaná aj štandardom IATF 16949 pre dodávateľov v automotive.

Cieľ školenia

Čo sa nedá zmerať, nedá sa manažovať

Aby mohli byť prínosy programov TPM hodnotené, je nutné aplikovať objektívny ukazateľ. Kľúčovým ukazovateľom je OEE, Overall Equipment Efficiency (celková efektivita zariadenia), ktorý charakterizuje straty výrobného zariadenia, resp. mieru jeho využitia s víziou

 • dosahovania nulových neplánovaných prestojov
 • dosahovania nulových strát rýchlosti strojov
 • dosahovania nulových vád spôsobených stavom strojov

Ukazateľ OEE samozrejme nie je jediným ukazovateľom. Pre posudzovanie účinnosti procesov údržby a úrovne TPM sa používajú aj ukazatele dalšie, napr:

 • stredná doba medzi poruchami (MTBF; Mean Time Between Failure)
 • stredná doba do opravy (MTTR; Mean Time To Repair)
 • a ďalšie metriky, ktorými je možné hodnotiť dodržiavánie preventívnej údržby

Uvedené ukazatele MTBF a MTTR sú štatistickými veličinami.

Cieľová skupina
Školenie je vhodné pre vedúcich pracovníkom výroby a údržby, majstrom, vedúcim pracovných tímov a špecialistov.

Obsah školenia:

 • Typy strát súvisiacich s výrobným zariadením
 • Pojem TPM
 • 5 pilierov TPM
 • Pojem OEE
 • Ukazatelé MTBF a MTTR a dalšie spôsoby hodnotenia efektivity a stavu TPM
 • Programy TPM
 • Prípadové štúdie k preberaným témam
 • Diskusia

Náš odborný garant je konzultant v systémoch manažmentu - služby v oblasti optimalizácie systémov a ich procesov, lektor a auditor v odboroch systémov manažmentu ISO a IATF.


Trvanie školenia
2 dni

Doklad o absolvovaní
Certifikát o absolvovaní školenia „ TPM vrátane ukazovateľov MTBF a MTTR “

Cena školenia
399,- eur bez DPH 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha