TISAX informačná bezpečnosť v automobilovom priemysle, 26. 9. 2024, online

TISAX (Trusted Information Exchange Assessment Security) je definovaný v automobilovom priemysle ako štandard pre informačnú bezpečnosť. Predstavuje mechanizmus hodnotenia a výmeny informácií o bezpečnosti organizácií. TISAX vypracovali členovia automobilového združenia VDA, ako katalóg požiadaviek na informačnú bezpečnosť, založený na medzinárodnom štandarde ISO/IEC 27001. 25. októbra 2022 bola vydaná nová norma ISO/IEC 27001:2022, ktorá je zameraná na orientáciu na procesy v oblasti riadenia informačnej bezpečnosti.

Cieľ školenia
Cieľom školenia je objasniť účastníkom a špecialistom na informačnú bezpečnosť požiadavky normy ISO/IEC 27001:2022 so zameraním na nové a zmenené požiadavky oproti predošlej verzii normy a zároveň vysvetliť rôzne možnosti a spôsoby implementácie týchto požiadaviek v organizáciách. Získate potrebné vedomosti v oblasti informačnej bezpečnosti a kybernetickej odolnosti.

Cieľová skupina
Toto školenie je určené pre pracovníkov v oblasti bezpečnosti informácií, manažment, ale aj pre interných audítorov a pracovníkov zodpovedných za bezpečnosť informácií podľa štandardu TISAX, ktorí chcú poznať kľúčové zmeny v norme ISO/IEC 27001:2022.

Obsah

 • Zmeny v norme ISO/IEC 27001:2022
 • Nová príloha A normy ISO/IEC 27001:2022
 • Čo znamená aktualizácia pre vašu certifikáciu?
 • Nová norma ISO/IEC 27001:2022 a aplikácia formou Workshopu
 • Interný audítor systémov manažérstva informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 27001:2022
 • Posudzovanie rizik (Risk Assesment)
 • Prepojenie normy na legislatívne požiadavky ako je zákon o Kybernetickej bezpečnosti, či ochrana osobných údajov
 • Vykonávanie interných auditov v zmysle normy ISO/IEC 27001:2022
 • Zmeny v rámci požiadaviek TISAX vyplývajúce zo zmien v norme ISO/IEC 27001:2022
 • Bezpečnostné politiky
 • Riadenie aktív
 • Riadenie / Analýza rizík
 • Fyzická bezpečnosť
 • Bezpečnosť v HR
 • Praktická časť k internému auditu
 • Záver

Doklad o absolvovaní
Certifikát o absolvovaní školenia „TISAX informačná bezpečnosť v automotive / ISO/IEC 27001:2022“.

Cena školenia
349,- eur bez DPH
 Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha