IATF 16949:2016 požiadavky normy / interné audity  3 - 4. 10. 2024 online

Norma IATF 16949:2016 predstavuje medzinárodný štandard v oblasti riadenia kvality v automobilovom priemysle. Vo veľkej miere zohľadňuje špecifické požiadavky zákazníka a považuje sa za akýsi dodatok k ISO 9001. Harmonizuje rôzne systémy posudzovania a certifikácie v globálnom dodávateľskom reťazci pre automobilový priemysel. Stanovuje požiadavky systému manažérstva kvality pre návrh, vývoj a sériovú výrobu. Umožňuje neustále zlepšovanie ako aj prevenciu vád a znižovanie strát v dodávateľskom reťazci.

Cieľ školenia
Účastníci kurzu sa zoznámia s požiadavkami noriem ISO 9001 a IATF 16949:2016, so spôsobom ich interpretácie a implementácie v spoločnosti. Získajú základné znalosti a odbornú kvalifikáciu pre zavedenie a uplatňovanie systému manažmentu kvality, pre vykonávanie interných a externých auditov, ako aj mnohé praktické rady ohľadom situácií, s ktorými sa môžu pri uplatňovaní princípov manažmentu kvality v spoločnostiach stretnúť. Absolvovanie tohto kurzu je základnou požiadavkou pre budúce rozšírenie kvalifikácie zamestnanca na funkciu interného a externého audítora systémov manažmentu kvality podľa ISO 9001 a IATF 16949.

Cieľová skupina
TOP a strední manažéri spoločností, zamestnanci zapojení do zavádzania systému manažmentu kvality, budúci a súčasní interní a externí audítori podľa ISO9001 a IATF 16949:2016

Obsah školenia

  • Základné princípy systému manažmentu kvality
  • Riadenie procesu a procesný prístup v automobilovom priemysle
  • Manažment rizík v systéme manažmentu kvality    
  • Požiadavky ISO 9001:2015
  • Požiadavky IATF 16949:2016
  • Praktické cvičenia a príklady
  • Diskusia
  • Test

Doklad o absolvovaní 
Certifikát o absolvovaní školenia

Cena pre účastníka
399,- eur bez DPH

 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha