Formel Q new edition  5 - 6.  12. 2022 online

Nová revízia Formel Q prináša úpravy v zmluvne záväznom dokumente pre dodávateľov koncernu Volkswagen. Formel Q predstavuje súbor špecifických požiadaviek zákazníka k zaisteniu kvality dielov a procesov v dodávateľskom reťazci.

Cieľ školenia
Pochopenie požiadaviek zákazníka definované v aktualizovanom vydaní Formel Q ako záväznej príručky pre hodnotenie kvalitatívnej spôsobilosti dodávateľov koncernu VW.

Cieľová skupina
pracovníci zodpovední za spoluprácu so zákazníkmi i dodávateľmi v rámci všetkých projektov, ktorých výstupy sa realizujú pre koncern VW, pracovníci zodpovední za procesnú kvalitu nakupovaných dielov pre koncern VW.

Obsah
• Zoznámenie sa s novým vydaním dokumentu Formel Q a so zmenami požiadaviek VW skupiny
• Nové požiadavky na dodávateľa
• Zoznámenie sa s novým vydaním dokumentu Q-lastenhaft
• Zoznámenie sa s požiadavkami normy VW 99000 na predkladanie cenovej ponuky
• Pripravovaná revízia VDA-RGA špecifické požiadavky Formel Q spôsobilosť, výklad, obsah použitia v priebehu životnosti výrobku vo vzťahu k smerniciam VDA
• Formel Q – Konkret
• Formel Q – Spôsobilosť
• Formel Q - Nové diely Integrál
• Formel Q – Spôsobilosť software

Doklad o absolvovaní
Certifikát o absolvovaní školenia

Cena školenia
389,- eur bez DPH 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha