Formel Q new edition  1. - 2.  10. 2024 online

Nová revízia Formel Q prináša úpravy v zmluvne záväznom dokumente pre dodávateľov koncernu Volkswagen. Formel Q predstavuje súbor špecifických požiadaviek zákazníka k zaisteniu kvality dielov a procesov v dodávateľskom reťazci.

Cieľ školenia
Pochopenie požiadaviek zákazníka definované v aktualizovanom vydaní Formel Q ako záväznej príručky pre hodnotenie kvalitatívnej spôsobilosti dodávateľov koncernu VW.

Cieľová skupina
pracovníci zodpovední za spoluprácu so zákazníkmi i dodávateľmi v rámci všetkých projektov, ktorých výstupy sa realizujú pre koncern VW, pracovníci oddelenia kvality, vývoja, výroby a manažéri, ako aj pracovníci zodpovední za procesnú kvalitu nakupovaných dielov pre koncern VW. projektov, do ktorého spadajú automobilky Volkswagen, Volkswagen Commercial Vehicles, Audi, Seat, Škoda Auto, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Scania a Man

Obsah
• Nové vydanie dokumentu Formel Q prináša nové a doplnené požiadavky koncernu VW na dodávateľský reťazec
• Zoznámenie sa s požiadavkami normy VW 99000 na predkladanie cenovej ponuky
• Formel Q – Konkret v šiestom úplne prepracovanom vydaní z októbra 2021 nájdete jasne vysvetlené úplne nové požiadavky vrátane zmien a doplnkov oproti predchádzajúcemu vydaniu z roku 2015. Napríklad doplnené požiadavky na zhodu dodávateľa s predpismi ESD, riadenie kybernetickej bezpečnosti, transparentnosť v dodávateľskom reťazci, zaistenie prístupu do areálu závodu a závodov subdodávateľov, overenie D/TLD, overovanie – chemické produkty, prepracovanie a triedenie produktu atď
• Formel Q - Nové diely Integrál v piatom úplne prepracovanom vydaní z novembra 2021 nájdete nové požiadavky vrátane zmien a doplnkov. Nájdete tu Quality Technical Requirement, proces na zabezpečenie stupňov zrelosti, analýzu výrobnej kapacity (viacstupňová 2denná výroba), PPF postup nad rámec VDA 2 a doplnkový dokument hodnotenia PCA. Ďalej sú tu vysvetlené dôležité prvky VDA zväzku Vznik produktu – zaisťovanie stupňov zrelosti pre nové diely.
• Formel Q – Spôsobilosť + Spôsobilosť software je zameraný na povinnosti dodávateľského reťazca pre VW koncern na zabezpečenie plnenia požiadaviek vyjadrené v prepracovaných požiadavkách na kvalitatívnu spôsobilosť a smerniciach hodnotenia s názvom Formel Q vrátane vzťahu k VDA zväzkom a ďalším normám/špecifikáciám.

Doklad o absolvovaní
Certifikát o absolvovaní školenia “FORMEL Q / new edition požiadavky zákazníka Volkswagen AG”

Cena školenia
399,- eur bez DPH 

Odporúčanie: Na kurz Formel Q (Formel Q Konkrét, Formel Q Capability, Formel Q New Parts Integral) nadväzuje kurz:
VW B2B portál (Business to Business), ktorý je zameraný na e-commerce platformu, ktorá je povinná pre komunikáciu medzi dodávateľmi a spoločnosťami koncernu Volkswagen . Pozostáva z niekoľkých modulov: BeOn (Bemusterung Online = Vzorkovanie Online), User Management System (B2B-UMS), LION (Lieferant Online = Dodávateľ Online), QPN (QualifizierungsProgramm Neuteile = Kvalifikačný program pre nové diely) a Teilelebenslauf (Životopis dielu).


Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

Registrácia


Informácie o Vás


Informácie o účastníkovi (ak sú odlišné)

  Refresh Captcha